1

دستگاه تصفیه آب خانگی سر شیری| تک سبد

با توجه به اینکه سیل بخه وجود آمده در کشور عزیزمان ایران و خرابی هایی که این سیل به وجود اورده است یکی از بدترین فاجعه های دوران اخیر می باشد. با توجه به اینکه آب آلوده در لوله های شهری بسیار زیاد شده است شما باید در نظر داشته باشید که از آب کثیفی استفاده نکنید. شما باید توجه داشته باشید که آب مصرفی شما آلودگی نداشته باشد تا شما مریض کند.

 

 

ادامه مطلب...
1